Učenie
pre život

Pridajte sa k nám!

Radostný
školský domov

Pridajte sa k nám!

Kde sú deti,

tam je skutočná zábava

Pridajte sa k nám!

Zážitok
je učenie

Pridajte sa k nám!

Staráme sa
s láskou

Pridajte sa k nám!

Nezabudnuteľné
chvíle

Pridajte sa k nám!

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Súkromná základná škola, IČO: 50 803 042, so sídlom Volgogradská 3, 080 01 Prešov (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

            adresa: Volgogradská 3, 080 01 Prešov

            email: info@veselaskola.sk

            telefón: 0911 868 922

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú: Mgr. Lucia Pribullová, adresa kancelárie: Volgogradská 3, 080 01 Prešov, mobil: 0911 868 922, e-mail: pribullova@veselaskola.sk

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúvava osobné údaje, ktoré ste mu poskytli na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ spracúvava Vaše identifikačné a kontaktné údaje.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je účel uvedený pri každom jednotlivom spôsobe spracovania osobných údajov v udelenom súhlase.
 3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona, t. j. osobné údaje nebudú použité za účelom vyhodnocovania určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, ako napríklad jej majetkových pomerov, zdravia, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, polohy alebo pohybu. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu plnenia školskej dochádzky Vášho dieťaťa ako žiaka Súkromnej základnej školy, Volgogradská 3, 080 01 Prešov.
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely uvedené v každom jednotlivom spôsobe spracúvania osobných údajov, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov bude prevádzkovateľ osobné údaje archivovať po dobu 10 rokov.

V.

Príjemcovia osobných údajov

 1. Príjemcovia osobných údajov sú
 • zamestnanci základnej školy v pracovnom alebo inom obdobnom pomere,
 • sprostredkovateľ na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov uzatvorenej s prevádzkovateľom,
 • osoby uvedené v udelenom súhlase so spracúvaním osobných údajov pri každom jednotlivom účele spracovania týchto údajov.
 • Osoby oprávnené na základe zákona
 1. Prevádzkovateľ nebude odovzdávať osobné údaje do tretej krajiny.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona,
 • právo na obmedzenie spracovania údajov podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, dokumenty sú uskladnené a uzamknuté v kancelárii školy
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Podpísaním súhlasu so spracúvaním osobných údajov potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojej webovej stránke www.veselaskola.edupage.org a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 3. 9. 2018.