Učenie
pre život

Pridajte sa k nám!

Radostný
školský domov

Pridajte sa k nám!

Kde sú deti,

tam je skutočná zábava

Pridajte sa k nám!

Zážitok
je učenie

Pridajte sa k nám!

Staráme sa
s láskou

Pridajte sa k nám!

Nezabudnuteľné
chvíle

Pridajte sa k nám!

Učte svoje deti, že sú jedinečné. Nebudú cítiť tlak, aby boli ako ostatní.“ Cindy Cashman

Niektorí žiaci podávajú vynikajúce výsledky bez vynaloženia väčšej námahy, iní žiaci na dosahovanie štandardov potrebujú vynakladať mimoriadne úsilie alebo dokonca ani s vynaložením enormnej námahy nemusia dosiahnuť dobré výsledky podľa učebných štandardov (zdravotne znevýhodnení žiaci). Škola sa preto sústredí hlavne na individuálny rozvoj potenciálu každého dieťaťa podľa individuálnych možností a predpokladov, na udržiavanie jeho motivácie, primeraného pracovného nasadenia a individuálne dosahovanej úrovne výkonov. Škola tiež kladie dôraz na vnútorné motivátory výkonov ako sú prirodzená zvedavosť, túžba objavovať nové poznatky, vrodená schopnosť rozvíjať jednotlivé schopnosti a zvyšovať svoju výkonnosť, pracovať na sebe. Bohatá a pútavá ponuka podnetov sama motivuje deti k vnímaniu a reagovaniu. Deti sa učia spontánne, prirodzene, opakovaním po druhých a vzájomne sa pri učení ovplyvňujú. Škola vedie deti k tomu, aby sa učili samé pre seba, pre svoje vlastné porozumenie svetu a úspešné fungovanie v súčasnom aj budúcom živote. Aby ich hodnotenie nebolo porovnávané s hodnotení iných, nedochádzalo k súťaživosti, neúspechy nevplývali negatívne na sebaúctu žiakov, oceňovanie a prijímanie druhými.

Pri preverovaní poznatkov a zručností dbáme o zachovanie citovej pohody žiakov, predchádzame stresu vytváraním pozitívnej atmosféry. Úroveň zvládania štandardov učenia a hodnotenie považujeme za osobnú záležitosť každého žiaka, hodnotenie vyučujúci predstavujú diskrétne.

Podkladmi na hodnotenie sú pozorovanie, sledovanie výkonu a pripravenosti žiaka, skúšky a didaktické testy, analýza výsledkov rôznych činnosti, konzultácie s pedagogickými a odbornými zamestnancami, rozhovory so žiakom a zákonným zástupcom. Pre potrebu zaznamenávania a vyhodnocovania individuálnych pokrokov žiakov si žiaci zakladajú svoje práce a písomné previerky do portfólií. Pracovné nasadenie, vytrvalosť, pokroky v učení dokazujú aj vypracované projekty, pracovné listy, výtvarné práce, vypísané zošity, ktoré si žiaci odkladajú do drevených boxov.

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov sa realizuje v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva školstva č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Úroveň zvládania predpísaných vzdelávacích štandardov sa monitoruje prostredníctvom písomných prác, testov, diktátov, cvičení, ústneho prejavu, prezentácií prác, projektových a skupinových prác, kvízov, krížoviek, rébusov a pod.

Na prvom stupni sa priebežné hodnotenie vo všetkých vyučovacích predmetoch vykonáva slovným hodnotením. Súhrnné hodnotenie sa v prvom až štvrtom ročníku v každom vyučovacom predmete vykonáva slovne stupňami:

  1. a) dosiahol veľmi dobré výsledky
  2. b) dosiahol dobré výsledky
  3. c) dosiahol uspokojivé výsledky
  4. d) dosiahol neuspokojivé výsledky.

V piatom ročníku sa priebežné aj celkové hodnotenie vo výchovných predmetoch vykonáva slovne. Súhrnné hodnotenie piatakov vo výchovných predmetoch sa vykonáva slovne stupňami. Ostatné vyučovacie predmety sa priebežne hodnotia kombináciou slovného hodnotenia a klasifikácie, pričom minimálny počet známok v priebehu jedného polroka sú dve známky. Súhrnné hodnotenie žiakov piateho ročníka v ostatných predmetoch (okrem výchovných predmetov) sa vykonáva formou klasifikácie známkami.

V šiestom až deviatom ročníku sa priebežné aj súhrnné hodnotenie vykonáva formou klasifikácie, pričom sa postupne hodnotia jednotlivé prebraté celky, ktoré sú zaznamenané v zrkadielkach. Tam si následne po klasifikácii žiaci zaznamenávajú svoje známky, prípadne percentá úspešnosti, pričom minimálny počet známok v priebehu jedného polroka sú dve známky. Žiaci môžu pri preverovaní v jednotlivých oblastiach postupovať aj svojim individuálnym tempom.

Písomné previerky alebo ústne skúšanie vyučujúci vopred žiakom oznamujú prostredníctvom správ v aplikácii EduPage. Výkony, s ktorými žiaci nie sú spokojní, si môžu napraviť v opravných previerkach po dohode s vyučujúcimi počas vyučovania, po vyučovaní alebo pred vyučovaním.

Pri hodnotení žiakov škola kladie dôraz na sebahodnotenie. Priebežne počas vyučovacieho dňa sa dieťa učí komentovať ako sa mu darí, zhodnocovať svoje pokroky, uvedomovať si, čo mu dáva zabrať. Vytvára si nadhľad nad svojim učením, rozvíja si svoje metakognitívne procesy (procesy, ktoré umožňujú riadiť vlastné učenie a poznávanie). Sebareflexii, zhodnocovaniu svojho napredovania, úspešnosti pri učení a nadobúdaní vedomostí, schopností škola pravidelne vymedzuje čas každý piatok na hodinách Etická výchova-hodnotenie.

Svoje individuálne vzdelávacie pokroky si žiaci sledujú aj v zrkadielkach, kde si sami značia svoje výsledky k jednotlivým preverovaným oblastiam. Zrkadielka sú súčasťou zakladačov so zhrnutiami z učív.

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami je v súlade so zásadami hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole uvedenými v prílohe č. 2 Metodického pokynu č. 22/2011, vychádza z odporúčaní poradenských zariadení a z  individuálnych výchovno-vzdelávacích programov. Hodnotenie zohľadňuje psychický a fyzický zdravotný stav žiaka, druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia, ak má vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v príslušnom predmete. Pri skúšaní sa uprednostňuje forma, ktorá je pre žiaka výhodnejšia.

Na 1. stupni triedny učiteľ adresuje rodičom informácie o preberanom učive a priebežné slovné hodnotenie o pokrokoch a správaní dieťaťa prostredníctvom aplikácie EduPage minimálne jedenkrát mesačne. Ak je vyučujúcim na 1. stupni iný pedagóg ako triedny, poskytne rodičom individuálne hodnotenia po každom štvrťroku.

Na 2. stupni triedny učiteľ adresuje informácie o preberanom učive vo svojom predmete priebežne a slovný komentár o učení a správaní dieťaťa  (okrem výchovných predmetov) už žiakom a rozposiela ich žiakom aj rodičom prostredníctvom aplikácie EduPage po každom štvrťroku, okrem piateho ročníka. V piatom ročníku je ešte zachovaná mesačná frekvencia správ od triedneho, čo umožňuje rodičom poskytnúť lepší prehľad o adaptácii dieťaťa na 2. stupeň. Podľa potreby, hlavne u detí s ťažkosťami v učení alebo správaní môže byť triednym učiteľom posielaný komentár tiež na mesačnej báze aj starším žiakom.

Prehľad o písomnom individuálnom hodnotení žiakov poskytuje tabuľka:

 

  1. stupeň
September Október November December Január Február Marec Apríl Máj Jún
Mesačný list  Mesačný list Mesačný list Mesačný list Mesačný list Mesačný list Mesačný list Mesačný list Mesačný list Mesačný list
Individuálne komentáre Individuálne komentáre Individuálne komentáre Individuálne komentáre Individuálne komentáre Individuálne komentáre Individuálne komentáre Individuálne komentáre Individuálne komentáre  
        Polročný pamätný list  

 

      Koncoročný pamätný list
Štvrťročné hodnotenie

(len netriedny učiteľ)

Polročné hodnotenie

(len netriedny učiteľ))

Trištvrťročné hodnotenie

(len netriedny učiteľ))

 Koncoročné hodnotenie

(len netriedny učiteľ))

                       
  1. stupeň
September Október November December Január Február Marec Apríl Máj Jún
Mesačný list  Mesačný list Mesačný list Mesačný list Mesačný list Mesačný list Mesačný list Mesačný list Mesačný list Mesačný list
Individuálne komentáre

triedneho – 5. ročník,

6.-9. podľa potreby

Individuálne komentáre

triedneho – 5. ročník,

6.-9. podľa potreby

Individuálne komentáre

triedneho – 5. ročník,

6.-9. podľa potreby

Individuálne komentáre

triedneho – 5. ročník,

6.-9. podľa potreby

Individuálne komentáre

triedneho – 5. ročník,

6.-9. podľa potreby

Individuálne komentáre

triedneho – 5. ročník,

6.-9. podľa potreby

Individuálne komentáre

triedneho – 5. ročník,

6.-9. podľa potreby

Individuálne komentáre

triedneho – 5. ročník,

6.-9. podľa potreby

Individuálne komentáre

triedneho – 5. ročník,

6.-9. podľa potreby

 
        Polročný

pamätný list

        Koncoročný pamätný list
Štvrťročné hodnotenie Polročné hodnotenie Trištvrťročné hodnotenie  Koncoročné hodnotenie
                       

V prípade potreby sa rodičia s učiteľmi môžu ľahko skontaktovať a získať informácie o hodnotení výsledkov svojho dieťaťa osobne, telefonicky, prostredníctvom správ na EduPage.

Na konci polroka a na konci školského roka všetci žiaci dostávajú individuálne adresované pamätné listy. Listy okrem hodnotenia školskej výkonnosti sú tiež pripomienkou spoločných zážitkov.