Učenie
pre život

Pridajte sa k nám!

Radostný
školský domov

Pridajte sa k nám!

Kde sú deti,

tam je skutočná zábava

Pridajte sa k nám!

Zážitok
je učenie

Pridajte sa k nám!

Staráme sa
s láskou

Pridajte sa k nám!

Nezabudnuteľné
chvíle

Pridajte sa k nám!

 

 

„Nič tak prenikavo neodhalí dušu

spoločnosti ako spôsob, ktorým sa

správa k svojim deťom.“

Nelson Mandela

 

Klasická škola Veselá škola
Sociálne prostredie veľkých škôl neumožňuje nadviazanie bližších vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi. Veselá škola má len jednu triedu v každom ročníku. Všetky deti a učitelia sa navzájom dobre poznajú. Učitelia vedia zamerať úsilie pozitívne vplývať na jednotlivých žiakov.
Oddelenosť prvého a druhého stupňa. Žiaci spoznávajú svojich učiteľov druhostupniarov ešte počas prvého stupňa a zachovávajú si kontakt so svojimi učiteľmi z prvého stupňa aj na druhom stupni. Vekovo zmiešané priateľstvá medzi deťmi, ktoré sa tvoria denne počas dlhších prestávok a počas školských akcií, obohacujú mladších aj starších.
V klasickej škole sa pri vzdelávaní využívajú prevažne metódy založené na slove. Najväčšie šance na úspech majú žiaci dobre verbálne zdatní (s dobrým vyjadrovaním, slovnou pohotovosťou, s dobrou pamäťou na počuté alebo písané slová). Žiaci dostávajú a plnia inštrukcie slovne, alebo písomne zadávané, zároveň však sami nemajú dostatočne možnosť o preberaných javoch rozprávať. Fixujú si počuté alebo čítané informácie alebo texty, píšu poznámky. Učenie je pre deti často monotónne, nezáživné. Vo veselej škole učitelia pracujú tvorivými a rozmanitými metódami – žiaci kreslia obrázky, vyrábajú modely, dramatizujú, spievajú, pohybujú sa, tancujú, recitujú, prednášajú, diskutujú navzájom vo dvojiciach a skupinách. Využívajú a zlepšujú si tak pri učení rozmanité schopnosti. Využívaním rôznych „kanálov“ je ich učenie efektívnejšie. Učia sa prostredníctvom zážitkov. Učenie je tak pre deti aj učiteľov príjemnejšie.
Prevažne frontálne vyučovanie – učiteľ vysvetľuje všetkým to isté, trieda počúva, nasleduje presné inštrukcie. Prevažne skupinové vyučovanie – vyučovanie v skupinách, dvojiciach. Žiaci vytvárajú dvojice alebo skupiny podľa spoločných tém, záujmov, podľa úrovne schopností. V triede je pracovný šum. Žiaci sa učia komunikovať a spolupracovať.
Žiaci trávia veľa času poznámkovaním učebníc alebo prepisom poznámok z tabule. Nie všetci žiaci sa zo svojich poznámok dokážu dobre učiť. Žiaci využívajú čas v škole na precvičovanie učiva rôznymi formami. Namiesto poznámok majú prehľadné zhrnutia z učív, z ktorých sa ľahko naučia aj žiaci s poruchami učenia.
Učivo sa opakuje po celkoch. K prebratému učivu sa škola zriedkavejšie vracia, zameriava sa na ďalšie učebné obsahy ďalších celkov. Žiak si často vystačí len s krátkodobou pamäťou, pričom jeho vedomosti nie sú trvalého charakteru. S väčším odstupom času jeho dobré známky nemusia odzrkadľovať jeho reálne vedomosti. Zhrnutia učiva sú často predmetom opakovania, aby si žiaci vytvorili dobrý vedomostný základ prínosný pre štúdium na strednej škole a pre život. Kladie sa dôraz na trvalosť poznatkov.
Žiaci nosia domov väčšinu učebných pomôcok a učebníc, doma ich skladujú a donášajú do školy podľa školou stanovených rozvrhov. Škola určuje rodine, ktoré pomôcky má rodina zabezpečiť. Zodpovedný vzťah žiakov k veciam takýmto spôsobom nie je možné dostatočne rozvíjať ani školou, ani rodinou. Žiaci nenosia aktovky. V škole sú uspôsobené úložné priestory na učebnice a všetky učebné pomôcky. Žiaci sú v škole vedení k tomu, aby ich spoločne ukladali a udržiavali v dobrom stave. V rodine zodpovedný vzťah k veciam formuje rodina podľa svojich predstáv.
Klasická výučba matematiky, ktorá je založená prevažne na tréningu jednotlivých matematických postupov jednotlivých žiakov samostatne. Výučba matematiky metódou podľa Hejného, ktorá učí žiakov matematicky uvažovať, samostatne nachádzať riešenia a diskutovať o nich, podporuje skupinovú prácu a komunikáciu.
Výučba angličtiny prebieha na hodinách angličtiny.

Ak dieťa chodí na jazykovú školu, tá postupuje nezávisle od osnov základnej školy.

Výučba angličtiny je obohatená o hodiny s native speakrom, ktorý nadväzuje na učivo prebraté s angličtinárkou, obsahy učív sú systematicky prepájané.
Učitelia vyučujú svoj predmet nezávisle od výučby iných predmetov. Učitelia spolupracujú na tom, aby dochádzalo k prepájaniu jednotlivých tém a javov medzi rôznymi predmetmi, čím sa znižuje záťaž na študentov, učivo sa lepšie fixuje, prepája so životom.
Vyučovanie prebieha prevažne v školských triedach. Na vyučovanie využívame aj iné priestory v interiéri aj v exteriéri, odchádza sa za poznaním mimo školu (výstavy, prednášky, exkurzie, sústredenia…).
45 minútové hodiny – častejšie prerušovanie edukačných činnosti 90 minútové vyučovacie bloky – umožnia plynulé nadväzovanie edukačných činností a prebranie javov do väčšej hĺbky. Žiaci sú na rôznorodé činnosti zameraní dlhší časový interval bez prerušenia.
Krátke prestávky zväčša v tých istých priestoroch školských tried.

 

Dlhšie prestávky trávené vonku umožnia deťom lepšie si naplniť svoje predstavy, voľne sa rozprávať, hrať sa, získať zdravotné benefity (čerstvý vzduch, slnko, pohyb).
Psychohygienické potreby sa plnia cez prestávku (toalety, pitný režim). Toalety často nemajú dostatočnú kapacitu, deti sa zdržiavajú v priestoroch toaliet. Žiaci si plnia psychohygienické potreby aj počas vyučovania.
Denné domáce úlohy, za ktoré nesie z pohľadu školy zodpovednosť rodič (poznámky, ak žiak neplní „domáce“ povinnosti, sú adresované rodičovi). Týždenné úlohy na popoludnie si deti zvyknú urobiť v školskom klube. Ak odchádzajú z ŠKD skôr, týždenné úlohy si plánujú podľa krúžkov a rodinného programu. Na druhom stupni sú úlohy na doma zadávané v každom predmete len na jeden konkrétny deň v týždni.
Deti majú pred učiteľmi „rešpekt“, často založený na strachu, ich vzťah je výrazne nerovnocenný. Otvorené a priateľské vzťahy medzi vyučujúcimi a deťmi. Deti sú voči učiteľom otvorené a uvoľnené, tykajú si s nimi. Vyučujúci rešpektujú deti, deti rešpektujú vyučujúcich.
V bežnej škole pri konfliktných situáciách dospelí často využívajú svoju mocenskú pozíciu- poznámky, krik, vyhrážky, zastrašovanie… Škola považuje riešenie sporov za prioritu a významnú príležitosť na tréning sociálnych zručností potrebných pre spoločnú prácu v škole aj v živote. Venuje dostatok priestoru na riešenie vzájomných nezhôd v podobe rozhovorov, kedy všetky zúčastnené strany majú priestor vysvetliť svoj pohľad a ponúknuť svoje riešenie.
Žiaci využívajú predpísané učebnice. Žiaci sa učia pracovať s viacerými učebnými zdrojmi – viac typov učebníc, encyklopédie, internet…
Rodičia sú informovaní o progrese žiakov neosobne, v dlhých časových intervaloch alebo prostredníctvom žiackej knižky. Škola s rodičmi úzko spolupracuje, informuje ich pravidelne, individuálne. Učitelia sú otvorení osobným konzultáciám.
Vonkajšia motivácia v podobe známok od prvého ročníka. Vnútorná motivácia, vzbudzovanie záujmu dieťaťa o informácie a vlastné napredovanie. Známky sa používajú len na druhom stupni a ako „meranie“ zvládnutia štátom predpísaných štandardov. Na prvom stupni sa hodnotí slovne a povzbudzujúco.
Neosobný interiér, všetci si všetko nosia domov. Interiér, ktorý simuluje detské izby. Všetci sa starajú o svoje priečinky v škole aj spoločne používané veci a priestory.
Preverovanie vedomostí v čase a spôsobom, ktorý určí učiteľ. Žiak môže byť často na preverovanie vedomostí nepripravený, môže byť preverovaný z iného učiva, než akému sa pri domácej príprave venoval, môže mať slabý deň, zdravotne oslabenie, môže cítiť strach, krivdu… Horšie známky sa často nedajú opraviť. Známky tak nemusia odzrkadľovať reálne vedomosti žiakov. Žiak stráca motiváciu k učeniu. Žiaci sa podieľajú na termíne a spôsobe preverovania poznatkov. Niektorí žiaci si pamätajú z hodín, niektorí musia memorovať dlhšie časové obdobie, ale všetci majú šancu byť úspešnými. V prípade, že žiak dostane zlú známku, môže si ju opraviť, doučiť sa potrebné.

 

 

 

 

Časté slovné skúšanie pred triedou, čo predstavuje emocionálnu záťaž pre žiaka, ostatní sú svedkami jeho prípadného neúspechu. Hoci žiak môže žiadať o slovné skúšanie a bude mu vyhovené, v škole sa uprednostňuje písomné preverovanie poznatkov- úspora času, objektívny doklad, prípadný neúspech dieťaťa tak ostáva jeho osobnou záležitosťou. Vyjadrovanie pred skupinou trénujeme od prvej triedy formou diskusie, prezentácie individuálnych alebo skupinových projektov, dramatizácie, umeleckého prednášania, rečníckeho tréningu.