Učenie
pre život

Pridajte sa k nám!

Radostný
školský domov

Pridajte sa k nám!

Kde sú deti,

tam je skutočná zábava

Pridajte sa k nám!

Zážitok
je učenie

Pridajte sa k nám!

Staráme sa
s láskou

Pridajte sa k nám!

Nezabudnuteľné
chvíle

Pridajte sa k nám!

Rodičia sú tými najväčšími odborníkmi pre svoje dieťa. Preto je spolupráca medzi školou a rodinou základom úspechu každého dieťaťa.

Na prvom stupni, kedy sa kladú základy aj budúceho prístupu k učeniu, sú rodičia o vzdelávacích plánoch a cieľoch vzdelávania, pokrokoch dieťaťa aj jeho správaní informovaní na konci každého mesiaca v mesačnom liste s individuálnym komentárom od triednej učiteľky a od vychovávateľky.

Rešpektujúc individuálne rodinné programy žiakov (záujmové aktivity, potrebu oddychu) sú na prvom stupni školské úlohy na popoludnie zadávané v podobe týždenných, nie denných zadaní, čo väčšina detí zvláda v školskom klube. Škola však spolieha na pravidelné denné domáce čítanie podľa vlastného výberu. K denným domácim úlohám podľa individuálnych zadaní môžu byť vedené deti, ktoré majú výraznejšie ťažkosti v učení alebo sú po dlhšej absencii a na základe individuálnej konzultácie s učiteľkou.

Na druhom stupni učitelia píšu správy o preberanom učive a slovné individuálne hodnotenia žiakov po každom štvrťroku. Domáce úlohy sú zadávané na týždennej báze na konkrétne predmety (napr. domácim úlohám z matematiky sa venujeme v utorok, zo slovenčiny v piatok a pod.

Preverovanie poznatkov (najčastejšie vo forme písomky) je na 2. stupni je žiakom aj rodičom dopredu oznamované prostredníctvom aplikácie EduPage. Ak žiak so svojimi výsledkami nie je spokojný, môže sa doučiť a dohodnúť si opravné preverenie.

Pre lepší prehľad o preberanom učive, ale aj ako dobrý študijný zdroj sú najdôležitejšie poznatky deťom prehľadne spísané do ročníkových Zhrnutí. Zhrnutia z učiva umožňujú rodičom sledovať úroveň zvládania učiva u svojho dieťaťa.

Škola usiluje znížiť záťaž školy na rodinný život detí, preto škola zabezpečuje nákup všetkých pomôcok na prácu žiakov v škole. Žiaci do školy nenosia školské aktovky, na knihy a učebné pomôcky sa využívajú odkladacie priestory v triedach, čím sa eliminuje domáce kontrolovanie, usporiadavanie školských učebníc, zošitov a pomôcok, ako aj záťaž z nosenia aktoviek.

Desiatu rodina nemusí chystať, v škole sa podáva spoločná zdravá, ovocno-zeleninová desiata. Absolvovanie spoločného olovrantu je na zvážení rodiča. Môže dieťaťu zdravý variant olovrantu pripraviť alebo to tiež môže nechať na školu, ktorá podáva pečivo alebo jogurty uhrádzané rodičmi štvrťročne podľa individuálnej spotreby dieťaťa.

V prípade otázok, nejasností môžu rodičia s učiteľmi konzultovať priebeh vzdelávania, napredovanie a správanie svojho dieťaťa osobne pred (do 7:45) a po skončení vyučovania, prostredníctvom telefonátov alebo správ cez EduPage.  Riaditeľka školy je  rodičom k dispozícii v čase od 7:00-17:00.

Vítame všetky nápady rodičov ako obohatiť dopoludňajší vyučovací proces alebo činnosť školského klubu.

            Stretnutia s rodičmi sa konajú jedenkrát mesačne podľa nasledujúcej tabuľky:

September Október November December Január Február Marec Apríl Máj Jún
Celoškolský piknik Spoločné rodičovské stretnutie Individuál. konzultácie Triedne vystúpenie ŽUR – spoločný rozhovor žiak, učiteľ, rodič Spoločné rodičovské stretnutie Triedne vystúpenie Individuál. konzultácie Spoločné rodičovské stretnutie Celoškolský piknik