Učenie
pre život

Pridajte sa k nám!

Radostný
školský domov

Pridajte sa k nám!

Kde sú deti,

tam je skutočná zábava

Pridajte sa k nám!

Zážitok
je učenie

Pridajte sa k nám!

Staráme sa
s láskou

Pridajte sa k nám!

Nezabudnuteľné
chvíle

Pridajte sa k nám!

Kým sa snažíme naše deti naučiť všetko o živote, učia nás, o čom je život.“ Angela Schwindt

Veselá škola s oficiálnym názvom Súkromná základná škola, Volgogradská 3, Prešov je deväťročnou školou a so svojou súčasťou, Súkromným školským klubom detí, zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od septembra 2017. Zriaďovateľkou našej školy je Mgr. Lucia Pribullová, školská psychologička. Poskytujeme vzdelávanie deťom z rôznych častí Prešova aj širšieho okolia. V plnom rozsahu plníme štátne vzdelávacie osnovy ako ostatné bežné základné školy. Vzdelávanie prebieha v klasických počtoch žiakov a zloženie žiakov sa od zloženia žiakov v bežných základných školách neodlišuje. Škola je žiakom sprístupnená od 7:15 h. do 16:30 h..

Začínali sme v sídle Pod Kalváriou 36, Prešov a v prvom roku svojej činnosti sme otvorili štyri triedy- prvý, druhý, tretí a šiesty ročník so súhrnným počtom 65 žiakov. V nasledujúcich školských rokoch sa škola postupne rozrastala o ďalšie triedy. Z kapacitných dôvodov sme sa po troch rokoch presťahovali na ulicu Volgogradskú 3 (majetok PSK v správe strednej odbornej školy dopravnej), do príjemneho prírodneho prostredia na začiatku sídliska III, zároveň v blízkosti centra mesta.

Súčasťou školy je Súkromný školský klub detí (SŠKD). SŠKD svoju činnosť vykonáva v čase po vyučovaní. Umožňuje posilňovať spolupatričnosť detí prostredníctvom spoločnej hry v interiéri aj na čerstvom vzduchu, spoločných zážitkov zo spontánnych voľných aj štrukturovaných činností, vykonávaním záujmových činností v krúžkoch.

Pri vstupe do budovy škola využíva samostatný bočný vchod. Pre pohybovú výchovu sú pre žiakov školy k dispozícii telocvičňa v budove. Stravovanie žiakov je zabezpečené v Súkromnej školskej jedálni, Volgogradská 3, tiež v rovnakej budove.

Sme alternatívnou školou, pri vzdelávaní využívame skúsenosti rôznych alternatívnych prístupov a inovatívnych škôl, nepridržiavame sa však striktne žiadnych teoretických vplyvov, škôl alebo osobností z oblasti pedagogiky či psychológie. Ponechávame si otvorenosť a slobodu pri voľbe postupov, aby sme tak v tíme kreatívnych a demokraticky zmýšľajúcich učiteľov v spolupráci s deťmi a rodičmi mali možnosť vytvoriť súčasnú, modernú školu so svojim jedinečným rázom a originalitou.

Uplatňujeme princípy humanistickej výchovy a vzdelávania. Dávame si za svoj cieľ podporovať v deťoch prirodzený záujem o nové poznatky, radosť z učenia a objavovania. Pri vzdelávaní sa orientujeme na vnútornú motiváciu detí, uspokojujeme ich prirodzenú túžbu po poznaní. Pohodu pri učení a efektivitu učenia dosahujeme podporou prirodzeného pohybu, rôznorodosťou zmyslového vnímania, spoločenskosťou detí a zmenami prostredia pri učení. Spestrujeme vyučovanie aktivitami, ktoré využívajú celé telo a vnemy z viacerých zmyslov – pohybové hry, dramatizácia, tanec, spev, výtvarná činnosť, spoločenské hry… Využívame naplno a efektívne čas v škole, aby sme v čase popoludní umožnili deťom rozvíjať sa podľa vlastných predstáv a dobre si oddýchnuť.

 

Je pre nás charakteristické, že:

☼ vzdelávame žiakov príjemnými aj hravými metódami, čím v nich vytvárame pozitívny vzťah k učeniu.

☼ uprednostňujeme kooperatívne vyučovanie (pred frontálnym), rozvíjame tak sociálne zručnosti žiakov, učíme ich vzájomne spolu dobre vychádzať a spolupracovať.

☼ predstavujeme žiakom rôzne učebné štýly a pomáhame im vytvoriť si svoj vlastný efektívny štýl učenia, aby sme ich dobre pripravili pre ďalšie úspešné vzdelávania na stredných školách.

☼ staviame na vnútornej motivácii žiakov k učeniu, radosti z učenia, objavovania. Odmietame motivovanie prostredníctvom odmien a trestov, prostredníctvom dobrých a zlých známok alebo súťaživosťou medzi žiakmi. Odstraňujeme strach a obavy z vlastného zlyhania, chyby akceptujeme ako príležitosť na učenie.

☼ učitelia jednajú so žiakmi otvorene z rovnocennej pozície. Vystupujú skôr v role staršieho skúsenejšieho kamaráta než v role neomylnej autority. Učitelia a žiaci sa navzájom oslovujú krstnými menami, tykajú si.

☼ prepájame učivo s reálnym životom, odchádzame “za poznaním” na rôzne prírodné, kultúrne, historické miesta, navštevujeme exkurzie, stretávame sa s ľuďmi z rôznych oblastí.

☼ časový harmonogram dňa rešpektuje potreby detí – 90 minútové bloky oddelené dlhšími prestávkami s možnosťou voľnej hry detí a pohybom na čerstvom vzduchu.

☼ do školy žiaci nenosia aktovky, pomôcky ostávajú v škole, domov si nosia len týždenné domáce pracovné listy a zhrnutia učiva.

☼ podporujeme prirodzený pohyb a pobyt na čerstvom vzduchu počas prestávok aj počas vyučovania. Využívame exteriér školy ako priestor na vzdelávanie, žiaci často pobývajú v prírode v okolí školy a rieky Torysa.